อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเยี่ยมและเป็นกำลังใจ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่การประกวด สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565

12 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

วันนี้ (12 พ.ค. 65) เวลา 11.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเยี่ยมและเป็นกำลังใจ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่การประกวด สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึก และสุขภาพอนามัยที่ดี จากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อไป